facebook

 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klas:

 • akademickiej ogólnej z możliwością wyboru profilu od II klasy,
 • akademickiej dwujęzycznej (z językiem angielskim).

Zapewniamy:

- od pierwszej klasy rozszerzone nauczanie języka polskiego matematyki i języków obcych,

- opiekę tutorską w trakcie całego procesu edukacyjnego,

- współpracę ze środowiskiem akademickim,

- nowoczesną siedzibę w gmachu Collegium Da Vinci i Uniwersytetu SWPS.

W naszej szkole nie tylko rozwiniesz swoje pasje, ale pokażemy Ci, jak przekształcić je w skuteczną ścieżkę rozwoju zawodowego.


 

KLASA DWUJĘZYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dwujęzyczność polega na umiejętności swobodnego posługiwania się dwoma językami (ojczystym i obcym). Celem nauczania dwujęzycznego jest wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w danym języku, a nie tylko samego komunikowania się w nim. Taka edukacja pozwala na wszechstronny rozwój osobowości, odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata, ponieważ nauczanie dwujęzyczne to uczenie się innych przedmiotów w języku obcym. Ma ono niewątpliwie wiele atutów, chociażby taki, że ucząc się języka w sposób zintegrowany z innymi przedmiotami, nauka odbywa się w sposób naturalny oraz daje możliwość kontynuowania studiów w języku obcym w Polsce, Europie i na świecie.

 W klasie dwujęzycznej w Liceum Akademickim Da Vinci zapewniamy 7 godzin lekcyjnych języka angielskiego w tygodniu, na które składa się:

• przygotowanie ucznia do uzyskania certyfikatu z IELTS (International English Language Testing System). Ten najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego otwiera drzwi do studiowania na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu,

• Business English - poznanie słownictwa biznesowego i oswajanie uczniów z  funkcjonowaniem w języku obcym w sferze zawodowej - pisanie CV, przygotowanie do rozmowy o pracę, tworzenie business planu, prezentacje biznesowe, nowoczesna reklama i marketing, pracownik XXI wieku,

• przygotowanie do zdania matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym,

w pierwszej klasie lekcje historii powszechnej oraz wiedzy o kulturze w całości w języku angielskim.


 

PROGRAM LICEUM AKADEMICKIEGO DA VINCI

Problemem, z jakim spotykają się uczniowie tuż przed rozpoczęciem nauki w liceum, jest konieczność natychmiastowego wyboru profilu nauczania. Do tej kluczowej decyzji, determinującej dalszą ścieżkę edukacyjną ucznia, gimnazjum zupełnie nie przygotowuje. Dlatego pierwszy rok nauczania w Liceum Da Vinci, odmiennie niż w innych szkołach, służy przygotowaniu uczniów do świadomego dokonania tego wyboru. Profil nauczania wybierany jest przez ucznia w drugiej klasie liceum.

 

NOWATORSKA FORMUŁA DYDAKTYCZNA

• obowiązkowe nauczanie języka polskiego, matematyki, języków obcych i informatyki na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy,

wybór rozszerzonych przedmiotów w drugiej klasie, w formie fakultetów (do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia, język polski, historia, historia sztuki oraz geografia)

 

METODA PROJEKTOWA

W realizacji przedmiotów fakultatywnych i innych form zajęć stosowana jest metoda projektów grupowych lub/i metoda warsztatowa. W projekty mogą włączać się nauczyciele, rodzice, uczniowie z wyższych lub niższych klas oraz studenci. Tematy projektów są wybierane przy aktywnym udziale uczniów, dzięki czemu uwzględniają ich talenty, pasje, zainteresowania i potrzeby.


CZESNE 

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

W klasie ogólnej wynosi 12 000 zł za rok nauki.

W klasie dwujęzycznej wynosi 14 000 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa w Liceum Akademickim Da Vinci wynosi 2 000 zł.


 Zasady przyjmowania i skreślania z listy uczniów Liceum Akademickiego Da Vinci w Poznaniu

 1. Uczniem szkoły może być każdy absolwent Gimnazjum, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.
 2. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.
 4. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:

  - złożenie podania o przyjęcie do Liceum oraz informacji o ocenach z półrocza III klasy gimnazjum,

  - wpłata na konto szkoły opłaty rekrutacyjnej (70 zł),

  - spotkanie z psychologiem,

  - ogłoszenie listy przyjętych,

  - podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów umowy o naukę, która jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie szkoły oraz wpłata wpisowego (2 000 zł),

  - dostarczenie w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły dokumentów ucznia (świadectwo ukończenia Gimnazjum, zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego).
 5. Harmonogram procesu rekrutacyjnego:

  - składanie podań do końca maja oraz bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej,

  - rozmowa z psychologiem w wyznaczonym terminie po złożeniu podania.

 6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy w sytuacji gdy:

  - nie wywiązuje się z obowiązków ucznia i nie osiąga wyników nauczania stosownie do posiadanych możliwości,

  - uczeń nie przestrzega regulaminu szkolnego,

  - uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów,

  - uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie, picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i używanie narkotyków, itp.,

  - w razie zalegania przez rodziców z płatnością.