Program nauczania w Liceum Akademickim Da Vinci zakłada nauczanie j. polskiego, j. angielskiego i matematyki na poziomie poszerzonym od pierwszej klasy. Dodatkowo zajęcia te prowadzimy w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Opóźniamy wybór przedmiotów maturalnych, pozwalając uczniom na świadomy i bardziej dojrzały wybór. Przedmioty zdawane na maturze na poziomie rozszerzonym uczniowie wybierają od 2 klasy w 3-letnim liceum i od 3 klasy w 4-letnim liceum. Efektywność takiego układu programu potwierdzają aktualne wyniki maturalne z ubiegłego roku – gdzie nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.


Analiza podstaw programowych skłania nas do innego spojrzenia na formułę profili – chcielibyśmy przeładowaną wiedzą podstawę programową uzupełnić w ramach profili kompetencjami zawodowymi, a nie kolejnymi rozszerzeniami podstawy programowej.

Przygotowaliśmy ofertę trzech profili:

 • profil językowy (klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim),
 • profil STEAM,
 • profil projektowanie – design thinking.

Różni się ona od tradycyjnie oferowanych profili w liceach publicznych, ponieważ z naszych badań i obserwacji wynika, że ponad 80% gimnazjalistów nie wie, jaki kierunek studiów wybrać lub jaki zawód chce wykonywać w przyszłości. Stąd tak wczesny wybór profilu w liceum powoduje, że wpadają oni w pułapkę wyboru, z której bardzo trudno wybrnąć pod koniec liceum.

Profile przygotowaliśmy w oparciu o wiele raportów mówiących o przyszłości rynku pracy – m.in. o raporty World Economic Forum „The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution”, AKTYWNI + PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY 2017 oraz badania wykonane przez Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego – Raport Gumtree. Ważne wskazówki znaleźliśmy także w zaleceniach Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, którymi są:

 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe
 • kompetencje matematyczno-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Profil językowy

(klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim)

Celem nauki w tej klasie jest nabycie przez ucznia kompetencji w zakresie sprawnego/swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1/C1+. Poziom ten pozwala na podjęcie studiów w języku angielskim zagranicą. W programie nauczania przewidzieliśmy siedem godzin języka angielskiego tygodniowo, na które składają się:

 1. Przygotowanie uczniów do uzyskania certyfikatu IELTS (International English Language Testing System). Ten najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego otwiera drogę do studiowania na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego, uznawany przez prawie wszystkie uniwersytety. Egzamin IELTS ocenia poziom zdającego w skali od 0 do 9, gdzie 9 to poziom native speakera, i obejmuje część sprawdzającą rozumienie tekstów słuchanych i czytanych oraz pisanie i mówienie. Egzamin ma dwie formy – General English oraz Academic English. Nasi uczniowie klasy dwujęzycznej na starcie osiągają bardzo dobre wyniki z General English, a w związku z tym, że większość uniwersytetów wymaga testu Academic English, ćwiczymy uczniów w radzeniu sobie z tekstami bardziej specjalistycznymi i w pisaniu wypowiedzi opartej na materiałach źródłowych (wykresy, dane statystyczne itp.),
 2. Business English – poznanie słownictwa biznesowego i oswajanie uczniów z funkcjonowaniem w języku obcym w sferze zawodowej – słownictwo specjalistyczne, prezentacje biznesowe, strategie biznesowe, życie codzienne w firmie, prowadzenie rozmów telefonicznych. W ramach zajęć uczniowie zachęcani są do podejmowania staży w firmach i zbierania pierwszych doświadczeń zawodowych, które opisują w prezentacjach, na blogach i vlogach,
 3. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na rozszerzonym poziomie, z możliwością zdawania matury z wybranych przedmiotów w j. angielskim,
 4. Nauka przedmiotów wyłącznie w języku angielskim, np. w pierwszej klasie są to historia powszechna i wiedza o kulturze.

Zajęcia poprowadzi zespół lektorów i nauczycieli Liceum Akademickiego Da Vinci.
Wykorzystywane metody nauczania: konwersatorium, debata, drama, burza mózgów, analiza SWOT, tworzenie schematów skojarzeń (mind map), metoda piramidy priorytetów, tłumaczenia ustne i pisemne oraz narzędzia e-learningowe, w tym działania na platformie eTwinning. Jednocześnie angażujemy uczniów w projekty międzynarodowe, w tym wymiany oraz finansowane ze środków Erasmus+ projekty edukacyjne.


Profil STEAM

Prezydent Barack Obama uznał edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) jako priorytet Departamentu Edukacji. Realizacja tego projektu zakładała inwestycje ze środków federalny i prywatnych w infrastrukturę potrzebną do realizacji założeń STEM, wykształcenie ponad 100 tys. nauczycieli uczących matematyki, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, wspieranie studentów kierunków technicznych oraz wiele działań o charakterze promocyjnym, np. Tragi Nauki w Białym Domu. Ponad 350 uczelni wyższych podpisała deklarację zobowiązując się do wpierania STEM.

Bazując na koncepcji STEM został stworzony program profilu licealnego, w ramach którego połączone zostały jej główne założenia z treściami polskiej podstawy programowej.

STEAM jest akronimem powstałym z angielskich terminów: Science, Technology, Engineering, Art i Mathemtics. Jest autorskim programem nauczania integrującym nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę w jedną, spójną całość. Został on przygotowanym przez nauczycieli z Liceum Akademickiego Da Vinci na bazie ich wcześniejszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji dwóch międzynarodowych projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej Erasmus+: „No memorize anymore, come and play for more” oraz „A.R.T.E.M.I.S - Art, Robotics, Technology, Engineering, Maths, Information Servis”.

Program pozwala pokazać użyteczność wiedzy uzyskanej z przedmiotów akademickich w rozwiązywaniu problemów o podłożu praktycznym.

Jego celem jest rozwijanie w uczniach takich cech jak: kreatywność, pomysłowość, umiejętność krytycznego myślenia i wychodzenia poza utarte schematy. Na zajęciach uczniowie będą doskonalić umiejętność stawiania hipotez i weryfikowania ich poprzez doświadczenie. Metodą przewodnią będzie projekt badawczy, w którym integracja przedmiotów akademickich jest wstępem do rozwiązań z obszarów biotechnologii i inżynierii, a matematyka i informatyka są narzędziami ułatwiającymi analizę wyników i dochodzenie do końcowych rozwiązań.

W ramach programu przewidziano okres przygotowawczy. W tym czasie będziemy wdrażać uczniów do myślenia krytycznego, tak by swoje codzienne myślenie — czyli rozumowania, interpretacje, oceny i decyzje — poddawali refleksji i zamierzali uczynić je jak najlepszymi. Będą również poznawać różnorodne metody pracy badawczej, matematyczne podstawy interpretacji danych oraz obsługę sprzętu badawczego.


Profil projektowanie – design thinking

Niektóre zawody tylko w niewielkim stopniu są zagrożone automatyzacją i cyfryzacją, ponieważ ich wykonywanie opiera się na kompetencjach i umiejętnościach, które trudno ująć w algorytmy. Należą do nich przede wszystkim oryginalność/kreatywność i inteligencja społeczna, a także umiejętność działania nierutynowego. Innymi słowy, najmniej zagrożone automatyzacją są zawody, w których trzeba wykorzystywać kreatywność, pomysłowość i umiejętność tworzenia nowych idei oraz wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Naprzeciw tym wymaganiom rynku pracy wychodzi nasz trzeci profil.

Design thinking to skoncentrowana na człowieku i jego potrzebach metoda rozwiązywania problemów oraz tworzenia czegoś nowego, lepszego, co będzie pożądane, opłacalne i wykonalne. Łączy w sobie badawcze podejście i kreatywne procesy myślowe.

Celem tego profilu jest rozwinięcie w uczniach kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów w różnych obszarach życia – od problemów społecznych po wyzwania w biznesie. Przeprowadzenie uczniów przez proces projektowy nauczy ich świadomej diagnozy sytuacji zastanej i zrozumienia jej, definiowania wyzwań, ideacji – uwolnienia kreatywności w odpowiedzi na zdefiniowane problemy oraz świadomego wyboru pomysłów, które warto prototypować, a następnie przetestować. Nie każdy pomysł warto przecież wdrażać w życie. Natomiast wartościowe rozwiązania powinny zobaczyć światło dzienne, dlatego design thinking wzmacnia również kompetencje wdrożeniowe.

Metodologia ta zakłada następujące etapy:

 • zdefiniowanie problemu,
 • stworzenie multidyscyplinarnego zespołu,
 • obserwacja użytkowników – diagnozowanie potrzeb,
 • kreowanie nowych idei,
 • stworzenie i testowanie prototypu,
 • wdrożenie.