KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, organ prowadzący Szkoły Da Vinci.

W sprawie przetwarzania danych możecie Państwo kontaktować się na poniższe adresy:

 • Przedszkole Da Vinci z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 9, 60-626 Poznań, telefon kontaktowy
  + 48 61 844 55 41, adres e-mail: sekretariat@davinciszkola.pl.
 • Szkoła Podstawowa Da Vinci z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 9, 60-626 Poznań, telefon kontaktowy + 48 61 844 55 41, adres e-mail: sekretariat@davinciszkola.pl.
 • Liceum Akademickie Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, telefon kontaktowy + 48 61 271 11 61, adres e-mail: liceum@davinciszkola.pl.
 • Liceum Ogólnokształcące Flex z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, telefon kontaktowy + 48 61 271 11 61, adres e-mail: liceum@davinciszkola.pl.
 1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Szkołach Da Vinci. Kontakt - adres
  e-mail: iod@davinciszkola.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych w dochodzeniu należnych roszczeń.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody
  na przetwarzanie danych.
 3. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).