Wierzymy, że celami edukacji są pomoc, zrozumienie, wskazywanie kierunków i możliwości rozwoju oraz budowanie w uczniach poczucia własnej wartości.

W ŚWIECIE NIEUSTANNYCH ZMIAN

Świat zmienia się coraz szybciej. Zmieniają się systemy ekonomiczne, systemy społeczne i systemy wartości – a najszybciej i najbardziej radykalnie zmienia się nasza wiedza o życiu i świecie oraz sposoby jej zdobywania. Powszechny dostęp do Internetu pozwala każdemu na dostęp do wiedzy „na żądanie”. Tradycyjne programy szkolne nie nadążają za tymi zmianami. Nauczyciel nie jest już w stanie wiedzieć wszystkiego – nawet w swojej wąskiej dziedzinie. Minął czas niepodważalnych prawd i niewzruszonych autorytetów.

Dynamicznie zmienia się rynek pracy – w przyszłości będzie potrzebował specjalistów w dziedzinach, których obecnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wszystko to sprawia, że systemy edukacji, szkoły i nauczyciele muszą na nowo zadać sobie pytanie, jak i czego uczyć młodych ludzi, aby:

 • edukować – czyli nadążać za tempem zmian w nauce i w świecie oraz efektywnie przekazywać uczniom najnowszą wiedzę i sposoby poszukiwania informacji,
 • wspierać i rozwijać ich naturalne uzdolnienia i talenty,
 • wychowywać – czyli przygotowywać ich do radości i trudów życia, nie zaniedbując właściwych dla ich grupy wiekowej potrzeb psychofizycznego rozwoju,
 • wdrażać ich do pracy i współpracy oraz do samodzielnego poruszania się na konkurencyjnym i nieprzewidywalnym rynku pracy.

Tak pojmowana, współczesna edukacja jest wielkim wyzwaniem, wymagającym od szkoły i nauczycieli odwagi, aby porzucić stare sposoby myślenia i działania, a także otwarcia się na przyszłość, na zmianę i na rzeczywistość oraz nieustannego dokształcania się i troski o rozwój osobisty wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

ZASOBY NA CAŁE ŻYCIE. KOMPETENCJE OSOBISTE

W pracy z uczniami ważne jest dla nas, aby wzmacniać w nich te kompetencje osobiste, które kształtują w młodych ludziach poczucie własnej skuteczności i zaufanie do siebie. Pomagamy im w poznawaniu siebie i swoich potrzeb. Uczymy ich również otwartości na drugiego człowieka oraz aktywnego szukania i przyjmowania wsparcia, przy jednoczesnym wzmacnianiu samodzielności i odpowiedzialności. Aktywnie wspieramy naszych uczniów w dokonywaniu ważnych wyborów życiowych poprzez indywidualne wsparcie tutora, wychowawcy, psychologa i doradcy zawodowego od początku edukacji w naszej szkole.

Dla młodzieży w wieku licealnym naturalną, dominującą potrzebą rozwojową są potrzeby kształtowania kompetencji psychologicznych z obszaru tzw. inteligencji emocjonalnej. Szczególnie:

 • budowania urealnionego poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • budowania, podtrzymywania i rozwijania relacji z innymi,
 • odnajdywania się w grupach zadaniowych i towarzyskich,
 • umiejętności pracy zespołowej, w tym zdolności do tolerancji i współpracy w grupie zadaniowej.

Studiuj za granicą

W roku szkolnym 2021/2022 uczniom rozpoczynającym naukę w pierwszej klasie proponujemy udział w nowym programie „Studiuj za granicą”. Program ten ma na celu pomoc uczniom w przygotowaniu i przejściu przez proces aplikacyjny, odpowiednio do wymagań zagranicznych uczelni.   

W ramach tego projektu uczniowie mogą liczyć na:  

 1. Pomoc w wyborze kierunku studiów i uczelni we współpracy z psychologiem i/lub doradcą zawodowym. 
 2. Spotkania ze studentami studiującymi na uczelniach zagranicznych, którzy podzielą się swymi doświadczeniami i udzielą cennych wskazówek. 
 3. Wsparcie przy realizacji projektów naukowych i społecznych (niezbędnych przy aplikowaniu na prestiżowe uczelnie). 
 4. Opiekę lektorów w procesie przygotowania do egzaminu IELTS, bezpłatne egzaminy próbne, bezpłatne przystąpienie do egzaminu.
 5. Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych.  

Nasi uczniowie, którzy zdecydują się na udział w programie, rozpoczną proces przygotowania już w pierwszym roku nauki. 

Roczny koszt udziału w programie wynosi w:

 • pierwszych roku 2 000 zł rocznie,
 • drugim i trzecim roku 4 000 zł rocznie,
 • czwartym roku 2 000 zł rocznie.

Odpłatność wnoszona jest w 10 miesięcznych ratach.


Projekty międzynarodowe

Od kilku lat nauczyciele i uczniowie z powodzeniem realizują projekty międzynarodowe. Bieżące informacje o realizacji projektów znajdują się na naszym fanpagu Szkoły Da Vinci

Dwuletni projekt (2019-2021)  „DEbate as innovative MethOd to enhance critical thinking and
Więcej
Dwuletni projekt (2018-2020) w ramach programu Erasmus+ ze szkołami z Turcji i
Więcej
Projekt Erasmus+ realizowany razem ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Węgier i
Więcej

Liceum Akademickie Da Vinci realizuje również międzynarodowe projekty edukacyjne na platformie europejskiej eTwinning. Celem tych projektów jest rozwój edukacji mobilnej, wprowadzenie nowych koncepcji i metodologii w ramach lekcji, zwiększenie zaangażowania uczniów oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych młodym ludziom do rozwoju w XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, wspólne uczenie się, kreatywność oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Dbamy o to, aby współpraca międzynarodowa przyczyniała się również do większego udziału nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki w edukacji.

Nauczyciele liceum współpracują na co dzień z innymi europejskimi szkołami oraz biorą udział w zagranicznych szkoleniach metodycznych, aby stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz wprowadzać innowacyjne metody nauczania. Wizyty studyjne nauczycieli w Norwegii, Finlandii, Portugalii i Hiszpanii pozwalają na wymianę dobrych praktyk, a współpraca owocuje międzynarodowymi projektami dla uczniów. Szkolenia w Wielkiej Brytanii w zakresie metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) przygotowują nauczycieli do nauczania w klasie dwujęzycznej.


Young Malta Festival

Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez naszą szkołę jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny - Young Malta Festival, którego szósta edycja planowana jest na czerwiec 2020 roku. Przygotowanie i uczestnictwo w Festiwalu jest dla naszych uczniów szkołą współpracy i tolerancji oraz daje możliwość nawiązania przyjaźni ponad granicami.

Young Malta Festival’s first edition was organized at Da Vinci School in Poznań for the first time in 2014. Where did the concept of the festival originate? You have to go back to 2013- when two of our teachers - Alicja Łozińska and Jolanta Kończak went with a group of our lower-secondary school students for “Fair Culture - the world of tomorrow” festival to Hannover in Germany. There, apart form our Polish group, performed also groups from Germany, Morocco, Ghana, Turkey, Hungary, Palestine and from Malawi.

Inspired by the experience, already on their way back, the teachers started planning how to bring our school principal around to the idea of organizing a similar theatre festival. After that - it all went pretty fast - already in June they met with Malta Foundation to discuss their taking over the patronage of our festival. What followed was a year of intensive preparation, and in June 2014 the first Young Malta Festival was organized. Our guest were, among others, Silke Gutzeit - who our teachers met in Hannover, and in the following years also the group of Matakuta McArthur from Malawi. Thanks to British Council we also invited Escola Sagrada Familia that has been with us for the last five years. And, before you know it,  we have experienced 6 years of the festival together.

Thank you so much for the previous 6 years and looking forward to the next years of common impressions, experiences and friendship.

During the sixth edition of Young Malta Festival apart form 12 performances
Więcej
It’s an anniversary edition of the festival- with a huge cake  and
Więcej
During the 4th edition of the festival a group from Theatre 23
Więcej
Festival participants - 12 groups - during the 5 days of the
Więcej
Festival develops - there are 12 performances of schools from Poznan, Wrocław,
Więcej
The festival starts with performances of 6 theatre groups, sound mixing and
Więcej


WOLONTARIAT

Założeniem działalności wolontariatu w Liceum Akademickim Da Vinci jest uwrażliwienie naszych uczniów na potrzeby i problemy innych. Kontakt z realnymi problemami, pomoc przy ich rozwiązaniu, wspieranie potrzebujących pozwala spojrzeć z innej perspektywy na własne życie. Pozwala dostrzec ważne sprawy, stać się mądrym i dojrzałym człowiekiem. Pomaganie jednoczy i dodaje siły. Koło Wolontariatu to grupa uczniów o zmiennym składzie, tworząca się z potrzeby niesienia pomocy, bez przymusu. Naszym głównym partnerem jest Hospicjum Palium w Poznaniu, na os. Rusa. Od kilku lat wspieramy ich Motyli Wolontariat w wielu akcjach. Wspólnie planujemy działania na cały rok, uczestniczymy w Drzwiach Otwartych i szkolimy się. W tym roku wspólnie z uczniami z IX i X LO piekliśmy pierniki. Tradycyjnie są one rozdawane podczas kwesty na Jarmarku Świątecznym na Placu Wolności w trakcie kwesty na budowę drugiego skrzydła Hospicjum Palium.

Przez ostatnich kilka tygodni uczniowie Liceum Da Vinci angażowali się w pomoc
Więcej
Pracowite popołudnie dla wolontariuszy kwestujących na rzecz Hospicjum Palium. Każdy hojny darczyńca
Więcej
To był piękny kolorowy dzień i piękna kolorowa impreza, w dużej mierze
Więcej
W sobotę mieliśmy przyjemność pomóc w organizacji już 11. biegu Stowarzyszenia NA
Więcej
Dziś pierwszy dzień WIOSNY - i to na pewno nie czas na
Więcej
Z radością informuję, że podczas akcji pod hasłem SPRZEDAŻ CIAST DLA HOSPICJUM
Więcej


WIEMY, JAK UCZYĆ I DBAĆ O ROZWÓJ

W Liceum Da Vinci rozbudowujemy program doradztwa zawodowego. Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo.

Ciągle przyspieszające tempo życia, nadmierne obciążenia i stawiane wysokie wymagania w domu i szkole, stała potrzeba obecności w wirtualnej rzeczywistości, to codzienność młodych ludzi żyjących we współczesnym świecie. W efekcie coraz częściej uczniowie borykają się z brakiem koncentracji i motywacji do uczenia się, stresem, zmęczeniem. Często nie radzą sobie z własnymi emocjami. Program Uważna szkola jest naszą odpowiedzią na niepokojący wzrost problemów wśród dzieci i młodzieży. Chcemy temu przeciwdziałać ucząc się wspólnie jak zadbać o własny dobrostan, jak poprawić swoje umiejętności koncentrowania się na byciu "tu i teraz".

Wybór programów opartych na uważności jest oczywisty ze względu na rosnącą liczbę badań naukowych potwierdzających ich skuteczność w redukcji stresu, napięcia oraz innych niepożądanych stanów i emocji.

Uważność (mindfullnes) odnosi się do umiejętności skupienia się na pojawiających się myślach, uczuciach i odczuciach fizycznych chwila po chwili, w poznawczo opanowany i emocjonalnie niereaktywny sposób (tj. zwracanie uwagi w określony sposób, celowo, w chwili obecnej i bez oceny). Bycie uważnym wymaga aktywności strategii kontroli poznawczej i może być kontrastowane z nieświadomym działaniem na tzn. autopilocie. Praktykowanie uważności pozwala na przechodzenie umysłu z trybu działania do trybu bycia i tym samym zapewnia lepsze radzenie sobie z trudnymi myślami, emocjami i zachowaniami.

Skuteczna profilaktyka musi odnosić się do wszystkich ludzi zaangażowanych w edukację w naszej szkole, a więc nauczycieli, rodziców i uczniów. Do nich wszystkich kierujemy działania, warsztaty i szkolenia, które pozwolą im praktykować uważność i odczuwać pożądane emocje.