Rekrutacja do Liceum Akademickiego Da Vinci na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do Liceum Akademickiego Da Vinci na obecnie trwający rok szkolny 2023/2024 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną tylko na wolne miejsca. Przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem - tel. 61 271 11 61, liceum@davinciszkola.pl.

Rekrutacja do Liceum Akademickiego Da Vinci na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Liceum Akademickiego Da Vinci na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w dniu pierwszego spotkania informacyjnego.

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

14.11.2023 r., godz. 17.00-19.00,

23.01.2024 r., godz. 17.00-19.00,

12.03.2024 r., godz. 17.00-19.00.

Z powodów organizacyjnych prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w Drzwiach Otwartych poprzez formularz elektroniczny:
https://forms.gle/Aro7F833DgBVjzus9

Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej o następujących profilach:

 1. klasa dwujęzyczna z j. angielskim,
 2. klasa o profilu STEAM,
 3. klasa o profilu projektowanie - design thinking.

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

Rekrutacja krok po kroku do Liceum Akademickiego

Uczniem szkoły może zostać każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Warunki rekrutacji

Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:

 • 55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,
 • 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej.

Uczniem szkoły może zostać absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który:

 • uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,
 • w przypadku profilu językowego uzyska ze szkolnego test poziomujący liczbę punktów kwalifikującą go do podjęcia nauki w klasie o profilu językowym.

Procedura rekrutacji

 1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres: liceum@davinciszkola.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy od 14 listopada do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

 1. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 100 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata. 

Spotkania z kandydatami rozpoczną się z końcem stycznia 2024 r.

 1. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

 1. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i podpisują Umowę o kształcenie. Warunkiem podpisania Umowy jest wpłacenie opłaty wpisowej do szkoły w wysokości 2 000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

 1. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się w Szkołach Da Vinci.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

Czesne w roku szkolnym 2024/2025.

W klasie o profilu STEAM i Design Thinking czesne wynosi 20 350 zł za rok nauki.

W klasie o profilu językowym czesne wynosi 21 450 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2 000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Akademickiego Da Vinci.