Program nauczania i projekty

Przedszkole Da Vinci to placówka, w której respektujemy indywidualność każdego dziecka, zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. To tu w życzliwej, pełnej szacunku atmosferze dziecko może swobodnie rozwijać swoje pasje, talenty, a świat poznaje poprzez doświadczanie i aktywne działanie. Naszym celem jest wychowanie dzieci ciekawych, twórczych, otwartych na otaczającą je rzeczywistość, a także wrażliwych na drugiego człowieka. Ważne jest również rozwijanie w nich samodzielności, niezależności oraz umiejętności radzenia sobie z porażkami tak, aby z radością podjęły naukę w klasie pierwszej.

Przedszkole realizuje powyższe cele poprzez starannie dobrane metody:

 • Nauka czytania metodą symultaniczo-sekwencyjną - Metoda ta oparta jest na wieloletniej praktyce autorki oraz najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wiedzy lingwistycznej. Uwzględnia etapy rozwoju mowy i możliwości percepcyjne dzieci. Wprowadza w świat pisma według stopnia trudności artykułowanych głosek oraz różnicowaniu obrazów graficznych liter. Proponowane ćwiczenia ogólnorozwojowe są odpowiednio dobrane do wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych, doskonalą sprawność manualną, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, ćwiczą myślenie, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, uczą postrzegania , koncentracji uwagi, obserwowania, kojarzenia pojęć, logicznego myślenia.
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss - to jedna z wiodących metod wprowadzania muzyki klasycznej w edukacji. Jej autorka, Batia Strauss z Izraela, do utworów muzyki poważnej i ludowej opracowała formę prezentacji łączącą słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy, a także różnych metod plastycznych
 • Metoda wychowania muzycznego Carla Orffa - Celem jest rozwijanie u dzieci poczucia rytmu. Główny akcent podczas ćwiczeń opartych na łączeniu ze sobą ruchu, muzyki i słowa położony jest na innowację i kreatywność.
 • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana  - nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Ćwiczenia tworzą pięć bloków tematycznych, których zadaniem jest zbudowanie świadomości własnego ciała, ciężaru i czasu, przestrzeni, rozwijanie płynności ruchu, a także adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera lub grupy.
 • Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, poprzez osobiste doświadczenia dziecka. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania odporności. Zajęcia te są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami, doświadczeniami oraz grami,
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania. Metoda ta wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Dzięki ćwiczeniom proponowanym przez Weronikę Sherborne dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, odkrywa własne możliwości, uczy się współdziałania w grupie.
 • Techniki parateatralne – Drama, Pantomima, Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.
 • Metoda Mindfullness – trening uważności
 • Metody usprawniające motorykę ręki

Formy pracy inspirowane systemem edukacji przez ruch D. Dziamskiej - to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. Metoda D. Dziamskiej polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki. Metoda ta ma na celu  synchronizowanie pracy mózgu, wspomaganie koncentracji, rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy.

W ramach obowiązkowych przedpołudniowych zajęć dydaktycznych realizowane są następujące zajęcia:

 • Codzienna gimnastyka
 • Język angielski – 4x pół godziny/tyg.
 • Religia/etyka – pół godziny/tyg.
 • Rytmika – pół godziny/tyg.
 • Wychowanie fizyczne – 1 godziny lekcyjna/tyg.
 • Ruch na świeżym powietrzu, a w razie niepogody na sali gimnastycznej – łącznie nie mniej niż 1 godz. codziennie.

 Poza obowiązkowymi zajęcia dzieci mogą skorzystać z oferty zajęć popołudniowych.

Kluby i kółka popołudniowe – rok szkolny 2023/2024:

 • Dopytuję, kombinuję i koduję
 • Komas kreatywności
 • Muzykuję
 • Bajkowanie na dywanie
 • Kolorowy świat.

W szkole oferujemy opiekę logopedyczną i zindywidualizowaną opiekę psychologiczną.

Ściśle współpracujemy z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, a także angażując ich w różne działania (udział w zebraniach, konkursach rodzinnych, akcjach charytatywnych, warsztatach oraz różnych uroczystościach).

Nasze przedszkole charakteryzuje się tym, że oprócz programu nauczania, realizujemy w trakcie roku szkolnego trzy projekty edukacyjne, wspólne dla wszystkich uczniów klas 0-3. Każdy
z projektów jest zaplanowany w taki sposób, aby dziecko w trakcie jego realizacji odkrywało świat podejmując zróżnicowane aktywności (muzyczne, plastyczne, literackie, kulinarne, sportowe, spotkania z gośćmi, wyjścia do ciekawych miejsc, wycieczki, konkursy, festiwale, wieczory bajkowe, wystawy).

W roku szkolnym 2019/2020 w miesiącach wrzesień-listopad realizowany były projekty edukacyjny „Jestem Eko”.

Głównym celem projektu było poszerzanie wiedzy na temat ochrony naszej planety oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska.

Zamierzaliśmy uświadomić dzieciom że:

 • możemy produkować mniej odpadów poprzez odpowiednie postępowanie - zero west,
 • odpowiednia segregacja śmieci umożliwia ich ponowne wykorzystanie lub spalanie bez zanieczyszczania środowiska,
 • woda jest ważnym elementem życia na Ziemi dla ludzi roślin i zwierząt, a ludzie mogą dbać lepiej o jej zasoby,
 • istnieją odnawialne źródła energii, które nie prowadzą do dewastacji środowiska naszego życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • wycieczka do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów,
 • wycieczka do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu,
 • szkolne sprzątanie świata – okolic szkoły,
 • upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów - warsztaty plastyczno – konstrukcyjne,
 • degustacja wód mineralnych, źródlanych i leczniczych,
 • zajęcia edukacyjne o ekologii w czasie lekcji oraz podczas Klubu Myślę i Doświadczam,

wzbogacanie słownictwa w języku angielskim w oparciu o tematykę projektową.

Dzieci wzięły udział w zmaganiach konkursowych:

 • w konkursie „Familly Challenge” na stworzenie prototypu „EKO wynalazku” bądź „EKO zabawki”,
 • w konkursie „EKO mistrz”.